Công Nghệ

Làm thế nào để mở các thư mục ẩn trên hệ thống bằng lệnh Shell trên Windows?

Trên hệ điều hành có rất nhiều thư mục hệ thống ẩn có thể “nhận dạng” được trên Windows Registry bằng key CLSID, tên thư mục cụ thể và vị trí thư mục trên máy tính của bạn.

Ngoài ra khi sử dụng kết hợp tên các thư mục cụ thể cùng lệnh Shell đồng nghĩa với việc các thư mục ẩn dù có bị “chôn sâu” trên hệ thống thì cũng sẽ bị “đào” lên.

lệnh Shell

1. Key CLSID là gì?

Vị trí các thư mục cụ thể (và một số phần mềm khác) được cung cấp một CLSID cho phép Windows và các chương trình khác có thể dễ dàng “nhận diện” các thư mục mà không cần phải biết chính xác tên thư mục đó.

Key CLSID, tên gọi chung và đường dẫn đầy đủ được sử dụng để lưu trữ các thư mục này giống như các thư mục trên Windows Registry.

Bản chất của nó tương tự như cách mà mỗi máy tính trên hệ thống mạng của bạn đều có một tên cụ thể để bạn có thể dễ dàng nhớ được – khi bạn sử dụng tên máy tính (computer name), Windows sẽ tra địa chỉ IP của máy tính cho bạn.

Trong cùng một cách, các chương trình có thể sử dụng một tên chung (command name) cho một thư mục trên cấu trúc của Windows và dựa vào vị trí hiện tại của thư mục được lưu trữ để tạo một key CLSID trên Registry.

Shell sẽ làm việc cùng các thư mục được liệt kê trong Regitry tại vị trí:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderDescriptions

Key CLSID

Mỗi một subkey trong danh sách key FolderDescriptions đại diện cho một thư mục cụ thể. Tên của mỗi key là CLSID của thư mục đó. Khi bạn click vào bất kỳ một subkey nào tại đó, bạn sẽ nhìn thấy một số value quan trọng đính kèm với key đó, chẳng hạn như Name (tên chung của thư mục) và RelativePath (đường dẫn hiện tại nơi thư mục được lưu trữ).

2. Sử dụng lệnh Shell như thế nào?

Để mở một thư mục, bạn có thể sử dụng một lệnh Shell cụ thể cùng tên một thư mục đó.

Bạn có thể sử dụng lệnh Shell từ hộp thoại Run (nhấn tổ hợp phím Windows + R), trên thanh địa chỉ Windows File Explorer và thậm chí là trên cả thanh địa chỉ Internet Explorer. Chỉ cần nhập lệnh theo cú pháp lệnh dưới đây:

shell:<name>

Ví dụ nếu bạn muốn mở thư mục có chứa hình ảnh được sử dụng để tạo tài khoản Windows của bạn, thay vì duyệt tìm trong thư mục AppData trên tài khoản của bạn, bạn chỉ cần mở cửa sổ lệnh Run, nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter là xong:

shell:AccountPictures

Ví dụ

3. Tên các thư mục có sẵn

Dưới đây là danh sách tên các thư mục bạn có thể sử dụng sau lệnh Shell và vị trí tương đối của các thư mục:

shell:AccountPictures – %AppData%MicrosoftWindowsAccountPictures

shell:AddNewProgramsFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsGet Programs

shell:Administrative Tools – %AppData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools

shell:AppData – %AppData%

shell:Application Shortcuts – %LocalAppData%MicrosoftWindowsApplication Shortcuts

shell:AppsFolder – Applications

shell:AppUpdatesFolder – Installed Updates

shell:Cache – %LocalAppData%MicrosoftWindowsINetCache

shell:Camera Roll – %UserProfile%PicturesCamera Roll

shell:CD Burning – %LocalAppData%MicrosoftWindowsBurnBurn

shell:ChangeRemoveProgramsFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsPrograms and Features

shell:Common Administrative Tools – %ProgramData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools

shell:Common AppData – %ProgramData%

shell:Common Desktop – %Public%Desktop

shell:Common Documents – %Public%Documents

shell:CommonDownloads – %Public%Downloads

shell:CommonMusic – %Public%Music

shell:CommonPictures – %Public%Pictures

shell:Common Programs – %ProgramData%MicrosoftWindowsStart MenuPrograms

shell:CommonRingtones – %ProgramData%MicrosoftWindowsRingtones

shell:Common Start Menu – %ProgramData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

shell:Common Startup – %ProgramData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

shell:Common Templates – %ProgramData%MicrosoftWindowsTemplates

shell:CommonVideo – %Public%Videos

shell:ConflictFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsSync CenterConflicts

shell:ConnectionsFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsNetwork Connections

shell:Contacts – %UserProfile%Contacts

shell:ControlPanelFolder – Control PanelAll Control Panel Items

shell:Cookies – %LocalAppData%MicrosoftWindowsINetCookies

shell:CookiesLow – %LocalAppData%MicrosoftWindowsINetCookiesLow

shell:CredentialManager – %AppData%MicrosoftCredentials

shell:CryptoKeys – %AppData%MicrosoftCrypto

shell:desktop – Desktop

shell:device Metadata Store – %ProgramData%MicrosoftWindowsDeviceMetadataStore

shell:documentsLibrary – LibrariesDocuments

shell:downloads – %UserProfile%Downloads

shell:dpapiKeys – %AppData%MicrosoftProtect

shell:Favorites – %UserProfile%Favorites

shell:Fonts – %WinDir%Fonts

shell:Games – Games

shell:GameTasks – %LocalAppData%MicrosoftWindowsGameExplorer

shell:History – %LocalAppData%MicrosoftWindowsHistory

shell:HomeGroupCurrentUserFolder – Homegroup(user-name)

shell:HomeGroupFolder – Homegroup

shell:ImplicitAppShortcuts – %AppData%MicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedImplicitAppShortcuts

shell:InternetFolder – Internet Explorer

shell:Libraries – Libraries

shell:Links – %UserProfile%Links

shell:Local AppData – %LocalAppData%

shell:LocalAppDataLow – %UserProfile%AppDataLocalLow

shell:MusicLibrary – LibrariesMusic

shell:MyComputerFolder – This PC

shell:My Music – %UserProfile%Music

shell:My Pictures – %UserProfile%Pictures

shell:My Video – %UserProfile%Videos

shell:NetHood – %AppData%MicrosoftWindowsNetwork Shortcuts

shell:NetworkPlacesFolder – Network

shell:OneDrive – OneDrive

shell:OneDriveCameraRoll – %UserProfile%OneDrivePicturesCamera Roll

shell:OneDriveDocuments – %UserProfile%OneDriveDocuments

shell:OneDriveMusic – %UserProfile%OneDriveMusic

shell:OneDrivePictures – %UserProfile%OneDrivePictures

shell:Personal – %UserProfile%Documents

shell:PicturesLibrary – LibrariesPictures

shell:PrintersFolder – All Control Panel ItemsPrinters

shell:PrintHood – %AppData%MicrosoftWindowsPrinter Shortcuts

shell:Profile – %UserProfile%

shell:ProgramFiles – %ProgramFiles%

shell:ProgramFilesCommon – %ProgramFiles%Common Files

shell:ProgramFilesCommonX64 – %ProgramFiles%Common Files (64-bit Windows only)

shell:ProgramFilesCommonX86 – %ProgramFiles(x86)%Common Files (64-bit Windows only)

shell:ProgramFilesX64 – %ProgramFiles% (64-bit Windows only)

shell:ProgramFilesX86 – %ProgramFiles(x86)% (64-bit Windows only)

shell:Programs – %AppData%MicrosoftWindowsStart MenuPrograms

shell:Public – %Public%

shell:PublicAccountPictures – %Public%AccountPictures

shell:PublicGameTasks – %ProgramData%MicrosoftWindowsGameExplorer

shell:PublicLibraries – %Public%Libraries

shell:Quick Launch – %AppData%MicrosoftInternet ExplorerQuick Launch

shell:Recent – %AppData%MicrosoftWindowsRecent

shell:RecordedTVLibrary – LibrariesRecorded TV

shell:RecycleBinFolder – Recycle Bin

shell:ResourceDir – %WinDir%Resources

shell:Ringtones – %ProgramData%MicrosoftWindowsRingtones

shell:Roamed Tile Images – %LocalAppData%MicrosoftWindowsRoamedTileImages

shell:Roaming Tiles – %AppData%MicrosoftWindowsRoamingTiles

shell:SavedGames – %UserProfile%Saved Games

shell:Screenshots – %UserProfile%PicturesScreenshots

shell:Searches – %UserProfile%Searches

shell:SearchHistoryFolder – %LocalAppData%MicrosoftWindowsConnectedSearchHistory

shell:SearchHomeFolder – search-ms:

shell:SearchTemplatesFolder – %LocalAppData%MicrosoftWindowsConnectedSearchTemplates

shell:SendTo – %AppData%MicrosoftWindowsSendTo

shell:Start Menu – %AppData%MicrosoftWindowsStart Menu

shell:StartMenuAllPrograms – StartMenuAllPrograms

shell:Startup – %AppData%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

shell:SyncCenterFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsSync Center

shell:SyncResultsFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsSync CenterSync Results

shell:SyncSetupFolder – Control PanelAll Control Panel ItemsSync CenterSync Setup

shell:System – %WinDir%System32

shell:SystemCertificates – %AppData%MicrosoftSystemCertificates

shell:SystemX86 – %WinDir%SysWOW64

shell:Templates – %AppData%MicrosoftWindowsTemplates

shell:ThisPCDesktopFolder – Desktop

shell:UsersFilesFolder – %UserProfile%

shell:User Pinned – %AppData%MicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser Pinned

shell:UserProfiles – %HomeDrive%Users

shell:UserProgramFiles – %LocalAppData%Programs

shell:UserProgramFilesCommon – %LocalAppData%ProgramsCommon

shell:UsersLibrariesFolder – Libraries

shell:VideosLibrary – LibrariesVideos

shell:Windows – %WinDir%

Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button